Doorstroming

Een jaar langer of korter in een groep
In overleg met de ouders kan besloten worden dat hun kind een jaar langer of korter in een bepaalde groep zit. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling.

Speciale school voor basisonderwijs
Op elke basisschool zitten leerlingen die baat hebben bij een aangepast leerstofaanbod. De meeste leerlingen kunnen met extra zorg op onze basisschool terecht. In veel gevallen is dat voor het kind en de ouders prettiger. Enkele jaren geleden heeft de minister het project ‘Weer Samen Naar School’ in het leven geroepen. Dit project is er op gericht om kinderen die speciale aandacht nodig hebben, zoveel mogelijk op de eigen basisschool te houden. Binnen het Samenwerkingsverband Veldhoven en omgeving hebben alle scholen die hieronder vallen afgesproken om zoveel mogelijk kinderen te begeleiden binnen het reguliere basisonderwijs. In een gezamenlijk zorgplan is beschreven op welke manier gebruik gemaakt kan worden van elkaars deskundigheid. Een aparte rol is weggelegd voor de Speciale school voor basisonderwijs ‘De Verrekijker’. Soms kunnen de inspanningen van het team en de geboden hulp ontoereikend zijn voor de ontwikkeling van het kind. In dergelijke gevallen kan de school in samenspraak met ouders een beroep doen op de verbrede Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De aanmelding gebeurt na overleg en met schriftelijke toestemming van de ouders. Een team van deskundigen onderzoekt en analyseert welke specifieke zorg het kind nodig heeft. Op basis hiervan wordt een zorgbesluit genomen. Het zorgbesluit kan leiden tot de uitvoering van:

  • ambulante begeleiding;
  • handhaven van het reguliere basisonderwijs (onder speciale condities);
  • verwijzing naar speciaal onderwijs;
  • afgeven van een beschikking voor SBO-verwijzing naar de Verrekijker. Zonder deze beschikking is aanmelding bij SBO De Verrekijker niet mogelijk.

Binnen 6 weken na de beslissing van de PCL kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de genomen beslissing.

Van basis- naar voortgezet onderwijs
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8.
De leerlingen krijgen informatie over de verschillende scholen en mogelijkheden. In november/december wordt vanuit de school een voorlopig advies uitgebracht. Ouders mogen uiteraard ook hun visie geven. In februari/maart wordt het definitieve advies van de school opgesteld en besproken met de ouders. Aan het begin van elk kalenderjaar vinden de open dagen in het voortgezet onderwijs plaats. In maart moet elk kind bij een school voor Voortgezet Onderwijs worden aangemeld. De toelatingscommissie van deze school besluit over de toelating van leerling op basis van het advies van onze school en de uitslag van de Cito-eindtoets.

Op onze school wordt in groep 8 gebruik gemaakt van een onderwijskundig rapport. Hierin worden alle relevante gegevens voor de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs verzameld. Bij de definitieve keuze wordt rekening gehouden met de volgende gegevens:

  • gegevens voortkomend uit het leerlingvolgsysteem;
  • het schooladvies dat in onderlinge samenspraak is opgesteld;
  • de wensen van de leerling en de ouders;
  • eventueel aanvullende gegevens uit toetsen en/of onderzoeken;
  • het overleg tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklasleider van het voortgezet onderwijs;
  • de resultaten van de entreetoets groep 7 en eindtoets groep 8 van het Cito. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de Cito-toets een aanwijzing over de te maken schoolkeuze.

Nazorg
In de eerste twee jaar dat een leerling naar het middelbare onderwijs gaat, worden de vorderingen door de basisschool gevolgd. Na een aantal maanden in de brugklas, hebben de leerkracht van groep 8 en de klassenmentor van de brugklas een overleg. Tijdens deze uitwisseling van informatie wordt duidelijk of de aansluiting met het voortgezet onderwijs volgens verwachtingen verloopt. Daarnaast worden de rapportgegevens vanuit voortgezet onderwijs gedurende de eerste twee jaar doorgegeven.