Het bestuur

Veldvest
De scholen van Veldhoven Midden vallen onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor voortgezet speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl

Samenstelling management Veldvest
Met de bestuurlijke vernieuwing (zie paragraaf ‘Raad van Toezicht (RvT) en College van Bestuur (CvB)’) krijgen directies een nadrukkelijkere rol als werkgever namens het College van Bestuur. Op deze wijze geven zij expliciet invulling en uitvoering aan de doelen en het beleid van Veldvest. Onze school wordt geleid door een directeur. Zij wordt ondersteund en voert intensief overleg met het lid van het managementteam en de IB-ers. Dit team geeft leiding aan het continue gesprek over onderwijs en opvoeding, neemt deel aan het vormgeven van vernieuwingen en bewaakt de wijze waarop tegemoet gekomen wordt aan de zorg voor iedere leerling.

Raad van Toezicht (RvT) en College van Bestuur (CvB)
Per februari 2006 werkt Veldvest volgens een nieuwe bestuursvorm.
Dhr. Jos de Mönnink is voorzitter van het College van Bestuur.
Op de beleidsvorming en uitvoering van het beleid door het CvB wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT fungeert als maatschappelijke sparringpartner voor het CvB. Het College ontwerpt beleid en zet dat neer in de organisatie. Bij deze implementatie wordt nadrukkelijk de dialoog met de scholen gezocht. Directe betrokkenheid bij de school en de werkpraktijk is essentieel.
De scholen van Veldvest zullen de komende jaren in toenemende mate zelf meer dan ooit de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het onderwijs. Het CvB hanteert een werkwijze van participatief besturen. Dat betekent dat het College op de scholen meekijkt of de school zich kwalitatief gezien voldoende ontwikkelt. De taak van de schooldirecties wijzigt. Zij worden een rechtstreeks verlengstuk van het Bevoegd Gezag. Daarmee kunnen ze de Veldvestcultuur nog beter uitdragen.
Het CvB stimuleert scholen om eigen profilerend beleid te maken, zet scholen aan tot het formuleren van eigen kwaliteitsnormen en evaluatiesystemen en confronteert scholen met maatschappelijke vragen als:

  • haalt de school uit de leerling wat er in zit?
  • houdt de school in haar benadering voldoende rekening met de leerlingen?
  • heeft de leerling door middel van waardeoriëntatie besef van wat de samenleving verwacht, wie hij zelf is en welke bijdrage hij kan leveren?

Het secretariaat van de Stichting Veldvest is gevestigd aan:
Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven
Tel.: 040 2531201, E-mail: info@veldvest.nl
www.veldvest.nl