Passend onderwijs

Leerlingenzorg

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Alle schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het nieuw opgerichte samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt, die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Voor eventuele klachten hieromtrent kunnen ouders zich wenden tot de landelijke klachtencommissie, waarvan u het adres in deze schoolgids aantreft.Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het ondersteuningsprofiel van onze school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl.

Belangrijke informatiebronnen zijn:

Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften
Onze basisschool staat in principe open voor alle leerlingen. In voorkomende gevallen bespreken we met ouders de mogelijkheden en de grenzen om een kind met een beperking te begeleiden. Ouders van kinderen met een beperking kunnen kiezen tussen een reguliere of een speciale school voor basisonderwijs. Deze afweging vraagt om een zorgvuldig overleg tussen ouders, betrokken instanties en de school.
Indien op Basisschool de Disselboom een leerling wordt aangemeld die door een beperking extra zorg en aandacht nodig heeft, zullen het managementteam, de ouders en de leerkracht met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van onderzoek, worden de mogelijkheden van het kind naast de mogelijkheden van de school en de actuele groepssituatie gelegd. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Welke mogelijkheden heeft het kind met betrekking tot leerbaarheid, communicatie, zelfredzaamheid, mobiliteit?
  • Welke belemmeringen zijn er?
  • Van welke hulpbronnen en ondersteuningsmogelijkheden kan de school gebruik maken?

Wanneer het kind is ingeschreven, wordt er in onderling overleg met de ouders gehandeld op basis van een plan van aanpak. In dit plan wordt onder andere vastgelegd op welke manier de school de extra zorg inzet. Evaluatie moet duidelijk maken of het verantwoord is voor het kind, de groep en de leerkracht om het proces voort te zetten. Indien geconstateerd wordt dat de onderwijsplek niet meer passend is, zoekt de school in samenwerking met ouders en schoolbestuur naar een andere geschikte onderwijsplek.

VVE-indicatie
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (peuters/ kleuters).
Wanneer een peuter beschikt over een VVE-indicatie, vindt er een drie-in-één gesprek plaats (‘warme’ overdracht kinderopvang – basisschool).
De VVE geïndiceerde leerling wordt opgenomen in de C-groep van elk groepsplan (pre-teaching, verlengde instructie). Daarnaast kunnen er extra ouderroutines aangeboden worden die ouders in de thuissituatie kunnen uitvoeren.
De precieze afstemming/ inhoud vindt plaats in overleg met de leerkracht, VVE-coördinator en lid van het zorgteam en vervolgens ouders.
Voorafgaand aan elk nieuw thema wordt de ouder door de leerkracht geïnformeerd over de mogelijke activiteiten/ ouderroutines welke thuis plaatsvinden. De activiteiten, zoals spelletjes, knutselopdrachten en het voorlezen van verhaaltjes, kan de ouder samen met het kind doen en sluiten aan bij het thema waar op dat moment in de groep aan gewerkt wordt.
De VVE-coördinator neemt hiervoor initiatief en plant een eerste overleg op schoolniveau.

Excellente leerlingen
Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie krijgen bij Veldvest extra uitdaging. Sinds 2010 is het project ‘excellente leerlingen’ gestart om er voor te zorgen dat deze kinderen op alle Veldvestscholen een structureel en passend onderwijsaanbod krijgen. Binnen de Stichting zijn twee experts excellente leerlingen werkzaam die scholen hierbij ondersteunen en de kinderen tijdens ontmoetingsmomenten begeleiden.
Voor meer informatie: www.projectexcellenteleerlingen.blogspot.nl.

Langdurig zieke leerlingen
Wanneer blijkt dat een kind door een ernstige ziekte voor een langere tijd niet naar school kan, dan is het van belang dat ouders dit aan de leerkracht kenbaar maken. Samen met de leerkracht wordt bekeken hoe het onderwijs aan het kind toch kan worden voortgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van een ‘consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis. Ditzelfde geldt ook voor de onverhoopte situatie dat een kind in het ziekenhuis moet verblijven of regelmatig voor behandelingen naar het ziekenhuis moet.
Ook als een leerling ziek is, heeft hij/zij recht op onderwijs. Als school vinden wij het heel belangrijk dat een leerling, ook bij ziekte, het gevoel houdt contact te hebben met en ondersteund te worden door klasgenoten en de leerkracht. Zeker een leerling die voor langere tijd door ziekte niet op school komt, moet weten en ervaren dat hij ook dan meetelt en erbij hoort!
Daarnaast is informatie te vinden op de website van Ziezon; het landelijk netwerk van Ziek Zijn & Onderwijs: www.ziezon.nl.

Taken Interne Leerlingbegeleiding
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.Daarnaast heeft ook het managementteam een aantal zorgtaken.
Zij coördineren samen de zorg voor de leerlingen en hebben o.a. de volgende taken:

  • groepsbesprekingen met de betreffende leerkracht.
  • schoolbreed analyseren en monitoren van de leerlingvorderingen.
  • leerkrachten ondersteunen bij het maken van een groepsplan.

Groepsbespreking
Aan de hand van de CITO- en methodegebonden toetsen registreren en volgen we de vorderingen van leerlingen. Drie keer per jaar plannen we voor alle groepen een groepsbespreking, waarin we het door de leerkracht opgestelde groepsplan doornemen en bespreken. Aan deze besprekingen nemen ook leden van het onderwijsondersteunende personeel deel.
Aandachtspunten tijdens de groepsbespreking:

  • Het volgen van de totale ontwikkeling van elke leerling, waarbij we er naar streven ook vanuit het MI-gedachtegoed te kijken.
  • Begeleiding van de groepsleerkracht met betrekking tot de opzet en uitvoering van het groepsplan.
  • Het formuleren van hulpvragen.
  • Het vastleggen van actiepunten en afspraken.