Praktisch A-Z

Bibliotheek
Leerlingen mogen maximaal 3 boeken lenen. Ze kunnen de boeken maximaal 3 weken lenen, daarna kan de uitleentermijn eventueel verlengd worden. De kinderen hebben geen biebpas nodig. Graag de boeken in de eigen biebtas mee naar school brengen.
[table “biebrooster” not found /]

Digitale informatiebronnen
Website en Ouderportaal ParnasSys

Op dit moment zijn er twee digitale informatiebronnen voor de ouders van onze school.

De eerste bron is de website van de school (https://bsdedisselboom.nl) waar school specifieke informatie  te vinden is. Deze is voor iedereen toegankelijk. In het gesloten gedeelte staan ook foto’s van schoolactiviteiten. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor ouders. Hiervoor hebben alle ouders een inlogcode ontvangen.

De tweede informatiebron is het Ouderportaal van ParnassSys. Hier vinden ouders o.a. de persoonlijke gegevens van hun kind(eren) en informatie zoals bijvoorbeeld cito uitslagen en proefwerkpunten, maar ook korte notities van gevoerde gesprekken. Het Ouderportaal is alleen toegankelijk voor ouders. Alle ouders hebben hiervoor een persoonlijke inlogcode ontvangen.

Mocht u uw inlogcode niet meer weten, dan kunt u contact opnemen met Hellen van Houtum (administratie). Zij is bereikbaar op maandagmiddag en donderdagochtend of via haar mailadres (h.vanhoutum@veldvest.nl)

Fruitpauze
U kunt uw kind eten en drinken meegeven voor in de pauze.
De kinderen van groep 1/2 hebben fruitpauze in de klas. Groep 3 t/m 8 eten hun tussendoortje tijdens de ochtendpauze buiten op.

Richtlijnen tijdens de ochtendpauze:

 • De kinderen eten fruit, rauwkost, een boterham, een plakje peperkoek, soepstengels, rijstwafel of een cracker. Koek of snoep is niet toegestaan.
 • De kinderen drinken bij voorkeur water, melk, diksap of ongezoet vruchtensap. Zuiveldrankjes (bijv. Fristi, Yogidrink en chocolademelk) bevatten veel suiker en worden daarom sterk afgeraden. Frisdranken met prik (ook light) en sportdrankjes zijn niet toegestaan.
 • De kinderen nemen hun drinken mee in goed afsluitbare bekers of herbruikbare flesjes. Omdat we op het milieu willen letten en afval willen beperken, zijn pakjes drinken niet toegestaan.
 • Het is belangrijk dat kinderen voldoende vocht binnenkrijgen (1,5 liter per dag, dat zijn ongeveer 8 bekers). Voldoende drinken heeft een gunstig effect op de concentratie en voorkomt obstipatie (verstopping). Daarom mogen de kinderen op school tussendoor water drinken.

De gezondheid van onze kinderen/leerlingen is belangrijk. Het bevorderen van gezond gedrag behoeft daarom onze aandacht, want jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast is overgewicht een toenemend probleem onder kinderen en jongeren. De basisschool is de plaats waar kinderen een groot deel van de week doorbrengen. De school wil gezond gedrag stimuleren en heeft daarom richtlijnen opgesteld over de eet- en drinkmomenten op school.

Gymkleding
Alle leerlingen gymmen in de sporthal van de Rosdoek.
Voor de kinderen van de groepen 1-2 is gymkleding niet verplicht. Zij gymmen of spelen in hun ondergoed. Het is gewenst dat ieder kind gymschoentjes heeft (met soepele witte zool en bij voorkeur geen veters).
De schoenen blijven op school. We verzamelen de schoenen in een krat. Er zijn dus geen tassen nodig. Wanneer uw kind nieuwe schoenen (maat) nodig heeft dan ook graag de gymschoenen vervangen!
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. De leerlingen uit groep 2 die met groep 3 gymmen, mogen ook eigen gymkleding meenemen. De groepen 4 t/m 8 douchen na het gymmen. De leerlingen brengen hun gymkleding, handdoek, kam en eventueel badslippers mee naar school in een geschikte tas. Gymschoenen moeten voorzien zijn van witte zolen. Spuitbussen, bijvoorbeeld deodorant, zijn in de kleedkamers niet toegestaan. De gymtas wordt dezelfde dag weer mee naar huis genomen.
[notdevice][table “gymrooster” not found /]
[/notdevice][device][table “gymrooster_m” not found /]
[/device]

 

Hoofdluiscontrole
Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt bij
voorkeur direct na de vakanties. Ouders voeren de controles op school uit. In de kalender staat vermeld
in welke weken de controles plaatsvinden. Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt u hierover
meteen bericht. Ook zullen we u op de hoogte stellen van hoe u dient te handelen. Als u thuis bij controle
luizen of neten ontdekt, verzoeken we u dit zo snel mogelijk te melden bij de leerkracht van uw kind.

Huiswerkbeleid
Het team van basisschool de Disselboom heeft ervoor gekozen om geen huiswerkvrije school te zijn.
In verschillende groepen is het goed trainen van vaardigheden van belang.
Ook thuis kan hier aandacht aan besteed worden. Wekelijks zal de leerkracht bepaalde oefenstof die in die betreffende week in de groep behandeld wordt mee naar huis geven. De kinderen kunnen deze stof dan ook thuis oefenen.

In groep 8 wordt er ook wekelijks structureel huiswerk meegegeven. Dit om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De leerkracht geeft aan wat de leerlingen thuis moeten maken of leren. De leerlingen nemen het gemaakte werk na een week weer mee naar school. Op school wordt het werk nagekeken of getoetst. Bovendien kan iedere leerkracht de ouders ook nadrukkelijk vragen om thuis met hun kind bepaalde stof extra te oefenen, wanneer deze leerling de betreffende stof onvoldoende beheerst. De leerkracht kan dit echter niet verplichten.
In overleg met ouders kan er een plan opgesteld worden. Mocht de uitvoering van het plan thuis anders verlopen dan afgesproken dan brengen de ouders de leerkracht hiervan op de hoogte. Er zal steeds zorgvuldig gekeken worden naar de hoeveelheid van de oefenstof en de tijd die de leerling nodig heeft.

Klachtenregeling
Wanneer een probleem zich voordoet, kunnen ouders in eerste instantie naar de leerkracht stappen. Kinderen en ouders worden uiteraard altijd serieus genomen en er wordt in samenspraak naar de beste oplossing gezocht. Mocht er tussen de ouders en de leerkracht geen overeenstemming ontstaan, dan wordt het probleem besproken met de directeur. Wanneer er ook in samenspraak met de directie niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan het probleem met de interne contactpersoon besproken worden. Deze is door het College van Bestuur benoemd om te zorgen dat klachten op een adequate manier worden afgehandeld. Elk gesprek met de contactpersoon is vertrouwelijk. Daarnaast kunnen ouders of de interne contactpersoon contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van de Stichting Veldvest, Henk Karsmakers of Adrie Verhoef. Indien nodig kan een klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. Deze klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en bij de interne contactpersonen.
Gegevens van de interne contactpersonen, de externe vertrouwenspersonen, van het Secretariaat Klachtencommissie en van het Meldpunt vertrouwensinspecteur:

Interne vertrouwenspersonen
Roos van den Brom
Tel.: 040-2051580 (basisschool de Disselboom)
Tel.: 0497-571014

Elly van Rooij
Tel: 040-2051580 (basisschool de Disselboom)
Tel: 0497-591624

Externe vertrouwenspersonen van de Stichting Veldvest
Irma van Hezewijk
Tel: 06-54647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Secretariaat klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie VBKO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3568114

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Tel.: 0900-113111
Op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur.

GGD
GGD Zuidoost- Brabant
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Algemeen telefoonnummer: 088-0031100
email: info@ggdbzo.nl
website: www.ggdbzo.nl
Schoolarts: mevrouw Ingrid Weijtens
Jeugdverpleegkundige: Elsbeth van Genuchten

Ongewenste intimiteiten
Bij vermoedens van ongewenste intimiteiten kan contact opgenomen worden met een van de externe vertrouwenspersonen van Veldvest.
Wanneer de klacht betrekking heeft op een leerling neemt de externe vertrouwenspersoon contact op met de Klachtencommissie Ongewenste Intimiteiten. Deze commissie onderzoekt de klacht.

Kledingprotocol  
Op school draag ik gepaste kleding die niet als aanstootgevend kan worden beschouwd en waarbij een goed contact mogelijk is.Ik draag geen petten en mutsen e.d. in het gebouw.Bij twijfel aangaande correcte kleding, is het oordeel van de leidinggevende doorslaggevend.

Ouderbijdrage
Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.

Plagen en pesten
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen verstaan we gedrag tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Plagen is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan wel overgaan in pesten. Pesten is wél bedreigend. Pesten vindt niet zomaar een keer plaats, maar meerdere keren per week of zelfs meerdere keren per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd, geslagen of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Naast deze openlijke vormen van pesten, komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn, zoals het buitensluiten van iemand.
We werken op onze school met een pestprotocol.

Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelden de volgende schooltijden: 8.30u – 14.30u
Woensdag: 8.30u-12.30u
Op vrijdagen voor de vakanties: 8.30u-12.30u

In de ochtend hebben zowel de onder- als de bovenbouw 15 minuten pauze. De groepen 3 t/m 8 gaan een kwartier naar buiten. Groep 1-2 eet fruit op in de kring.
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijden. Na 5 minuten gaat de tweede bel en dan starten de lessen.
Vrije dagen en vakanties zijn in de jaarplanning te vinden en zijn als bijlage bij de schoolgids gevoegd.

Schoolongevallenverzekering
Het bestuur van Veldvest heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die alle leerlingen verzekert. Deze verzekering is geldig gedurende de schooluren, zowel in het gebouw als op bij de school behorende terreinen. Deze verzekering is ook geldig:

 • tijdens excursies, sportevenementen, schoolreisjes en het schoolkamp, wanneer deze namens of door de schoolleiding georganiseerd worden;
 • tijdens de weg van huis naar school en vice versa, gedurende ten hoogste een uur voor en na schooltijd;
 • tijdens het overblijven op school.

De verzekering dekt lichamelijk letsel, materiële schade wordt niet vergoed. De school kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van bezittingen van leerlingen of voor schade aan bijvoorbeeld fietsen.
De ongevallenverzekering omvat de volgende uitkeringen:

 • bij overlijden € 454,-
 • bij blijvende invaliditeit € 22.689,-
 • geneeskundige kosten € 908,-
 • tandheelkundige kosten per element € 91,-

Naast bovengenoemde verzekering bestaat de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten voor dokterskosten, hogere uitkeringen en/of een 24-uurs dekking. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Rabobank te Wintelre.
Wanneer een leerling onder de genoemde omstandigheden een ongeval mocht overkomen, dan kan de directeur van de school een begeleidende rol spelen bij het indienen van een schadeclaim.

W.A.-Verzekering
Het schoolbestuur heeft zichzelf en de werknemers verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Op deze verzekering kan een beroep gedaan worden indien er schade ontstaan is door toedoen van de school of de werknemers.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de leerlingen is niet verzekerd in deze collectieve verzekering. Wanneer er door toedoen van een leerling schade ontstaat, worden de ouders van het kind aansprakelijk gesteld. Ouders wordt geadviseerd ook een eigen W.A.-verzekering af te sluiten. De school doet geen uitspraak over het wel of niet schuldig bevinden van een leerling.

Trakteren
Bij verjaardagen van de kinderen is het gebruikelijk dat er op een kleinigheidje wordt getrakteerd in de klas. Het is niet nodig om iets extra’s te doen voor de leerkracht. Wanneer de leerkracht jarig is, wordt er door de kinderen gezamenlijk een cadeau aangeboden. Dit cadeau wordt betaald middels de ouderbijdrage. De klassenouder organiseert dit.

Adviezen bij traktaties:

 • Houd het fijn, houd het klein! Geen overdaad, trakteren is een extraatje, een aardigheidje. De jarige wordt tijdens het feestmoment in het zonnetje gezet. De leerkracht doet gewoon met de kinderen mee met hetgeen getrakteerd wordt door de jarige!
 • Iets lekkers én een “cadeautje” is al snel overdaad en wordt dus afgeraden.
 • De traktaties worden vlak voor de ochtendpauze uitgedeeld. Het moment van trakteren is belangrijk voor het gebit. Door niet de hele dag te eten en te drinken treedt minder snel tandbederf op. Bij uitdelen vlak voor de pauze geldt dit als één eetmoment, omdat kinderen in de pauze toch al iets eten. In groep 1-2 wordt aan het begin van de ochtend getrakteerd, omdat ouders tijdens de viering aanwezig mogen zijn.

Adviezen bij bijzondere evenementen
De school kent jaarlijks een aantal feestelijke momenten waarbij gegeten en gedronken wordt. Denk hierbij aan de sportdag of een schoolreisje, etc. Bij deze gelegenheden wordt gevraagd om het snoepgoed beperkt te houden.

Richtlijnen voor tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang is op onze basisschool ondergebracht bij Nummereen. Voor nadere informatie omtrent eet- en drinkregels verwijzen wij u naar Nummereen in Eersel, telefoonnummer: 0497-517814, of www.nummereen.com.

Verkeersveiligheidslabel
De Disselboom speelt op ‘SEEF’
met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

verkeersveiligheidslabel

Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan ruim 800 scholen ingeschreven waarvan tweederde al in het bezit is van het Label. Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen/houden. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid op en rond de school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen.
Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
We ontvingen in 2009 we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.”
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

Iedereen wordt verzocht zich aan de volgende richtlijnen te houden:

 • Alle kinderen en volwassen die een straat moeten oversteken, steken over bij de brigadiers.
 • Moet uw kind overstelen bij de Kerstraat dan stapt deze als fietser af bij het voetpad en steekt over bij de brigadiers. Daarna loopt het kind met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling.
 • Als de school uit is loopt de fietser met de fiets aan de hand naar de brigadiers en wacht tot de brigadiers het teken geven om over te steken of rechts af te slaan. Alle fietsers wachten op de brigadiers.
 • De kinderen die met de fiets vanuit de Willibrordusstraat komen, moeten ook gebruik maken van de brigadierplek en fietsen dus niet door Den Dries.
 • De kinderen die via het Bremveld met de fiets de speelplaats op komen, lopen over de speelplaats met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling.
 • Bovenstaande regels gelden ook voor ouders en de eventuele oppas. De ouder zorgt ervoor dat de oppas de regels ook kent.
 • Wanneer ouders en/ of kinderen zich niet houden aan bovenstaande regels neemt de directie met de ouders en / of kinderen contact op.
 • De brigadiers dragen geen verantwoordelijkheid voor kinderen die buiten de hierboven aangegeven tijden oversteken.
 • Wij verzoeken ouders de (loop)fietsjes/ tractors van jonge kinderen aan de hand mee te nmen of op te tillen tijdens het oversteken bij de brigadiers om zo de veiligheid zo optimaal mogelijk te krijgen (aangezien het laatste stukje voetpad naar beneden afloopt).
 • U kunt de (loop) fietsjes en tractors bij aankomst op school parkeren in de hoek bij groep 3. Daarna kan uw kind met u meelopgen.

Met het maken van en zich houden aan goede afspraken dragen we er met a’n allen zorg voor, dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan.

De brigadiertijden zijn:
08.15 – 8.30 uur
14.30 – 14.45 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
12.30 – 12.45 uur (woensdag)

Afspraken m.b.t. het naar school gaan met de fiets
We vinden het belangrijk dat kinderen te voet of op de fiets naar school komen. We bieden u de richtlijnen aan waarna u als ouder kunt besluiten op welke wijze u uw kind naar school laat gaan.

 • Kinderen die in de 30 km zone wonen adviseren we zoveel mogelijk te voet naar school te komen.
 • Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen de fiets in de fietsenstalling, waarbij de toegang vrij moet blijven.

Afspraken m.b.t. het naar school gaan met de auto

 • De ouders parkeren de auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken naast de school.

Verkeersexamen
Elk jaar neemt groep 7 deel aan het landelijke theoretische en praktische verkeersexamen. De voorbereidingen vinden plaats in samenwerking met de politie en 3VO.

Verlof aanvragen
Het aanvragen van verlof verzoeken wij u via het formulier te doen.
Dit formulier moet volledig ingevuld worden.
De directie beoordeelt of het verlof al dan niet geoorloofd is. Wij gebruiken daarvoor de meest recente richtlijnen van de leerplichtambtenaren. Over het al dan niet toekennen van het verlof brengen wij u schriftelijk op de hoogte. Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directie door hun kind toch van school te houden is er sprake van luxe verzuim.
Wij hebben als school de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente te informeren:
– Bij (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim rond de vakanties.
– Als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde reden afwezig zijn.

Criteria met betrekking tot het verlenen van bijzonder verlof kunt u ook nalezen in de (digitale) schoolgids.

Ziekmelden
Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden. Dit kan op twee manieren:
– Het formulier invullen.
– U kunt de school bellen tussen 08.00u en 08.30u.
Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek aan een arts of tandarts moet brengen, is het de bedoeling dat u uw kind in de groep ophaalt en ook weer terug brengt. Zo weten we zeker dat uw kind niet zonder toezicht is tijdens schooltijd.
Het is de bedoeling dat de mailadressen van de leerkrachten uitsluitend gebruikt worden voor zakelijke mededelingen. Wanneer u vragen heeft over uw kind of opmerkinen heeft over de gang van zaken op school, verzoeken wij u een afspraak te maken met de leerkracht. In een gesprek is de kans op een misverstand immers kleiner dan door gebruik van mailverkeer.