Schoolraad / MR / SR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)
Een wettelijk geautoriseerd orgaan is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. In de Medezeggenschapsraden (MR) of Schoolraden (SR) bepalen ouders mede het beleid en de activiteiten die betrekking hebben op ‘onze’ school. De verslagen van de vergaderingen van de MR liggen ter inzage voor alle ouders en geïnteresseerden op het secretariaat.

Samenstelling SR (=MR + toegevoegde ouders):
Schoolraadleden:

  • Erik van Gestel, voorzitter
  • John van Gerwen, penningmeester
  • Noortje Lavrijssen, secretaris
  • Marion Smits
  • Diana Oostvogels
  • Lineke Geraerts

Heeft u vragen aan de schoolraad? Mail dan naar: schoolraaddisselboom@gmail.com

Leden vanuit het schoolteam:

  • Jeanne Leermakers
  • Floor Jongerius
  • Wisselend teamlid
Lineke
Marion
Noortje
John
Diana

 

 

 

 

 

Floor

 

De Schoolraad (SR)

De schoolraad bestaat uit leden van de MR en drie toegevoegde ouders.
De drie ouders, behorend bij de Schoolraad, worden door MR-leden gevraagd om deel te nemen. Dit gebeurt op grond van hun deskundigheid of interesse. De schoolraad heeft tot doel: meedenken, -praten en – beslissen over schoolse zaken, op zowel beleidsmatig als praktisch niveau. De schoolraad komt eens per maand bij elkaar. De data van de vergaderingen worden van tevoren bekend gemaakt, zodat geïnteresseerde ouders een vergadering kunnen bijwonen. Ook de directeur neemt deel aan de vergaderingen. Zij is namens het bevoegd gezag de gesprekspartner van de MR/SR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Schooloverstijgend functioneert op deze wijze ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ouders en personeel van Veldvest zijn hierin de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken bovenschoolse ontwikkelingen van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.