Sociale media

PROTOCOL OMGAAN MET SOCIALE MEDIA

Inleiding
Sociale media zoals WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om onszelf te laten zien, om te communiceren en om te laten zien dat we trots zijn op onze school. We kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van onszelf en de school. Van belang is te beseffen dat we met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van onszelf en anderen ook kunnen schaden. Om deze reden gaan wij bewust om met de sociale media.
Essentieel is dat we, net als in communicatie in de normale wereld, ook bij het gebruik van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

Basisschool De Disselboom vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij basisschool De Disselboom betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten
Basisschool De Disselboom onderkent het belang van sociale media.
Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van basisschool De Disselboom (‘Kinderen leren kritisch te zijn t.o.v. de samenleving en hen te leren te functioneren binnen deze samenleving.’ Schoolplan 2015-2019, p.20) en de reguliere fatsoensnormen.
De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school;
Het protocol dient de school, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen m.b.t. de mogelijk negatieve gevolgen van de sociale media;

Doelgroep en reikwijdte
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de school, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan basisschool De Disselboom.
De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op school-gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school en privé, bijvoorbeeld berichten tussen (groepen) leerlingen waarbij de veiligheid op school in het geding raakt.

SOCIALE MEDIA EN SCHOOL

Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de school te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school-gerelateerde situaties op de school- en/of persoonlijke sociale media te zetten tenzij degenen die afgebeeld of hoorbaar zijn hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven. In geval van minderjarigen dient de wettelijk vertegenwoordiger nadrukkelijke toestemming te geven.
Het is medewerkers niet toegestaan om met een privéaccount ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen.

Voor medewerkers tijdens werksituaties
Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de school.
Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met basisschool De Disselboom dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van basisschool De Disselboom.
Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
Bij twijfel of als een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende.

Voor medewerkers tijdens privésituaties
Het is de medewerker toegestaan om school/werk-gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke in strijd zijn met de missie en visie van basisschool De Disselboom en de uitgangspunten van dit protocol.
Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de school dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van basisschool De Disselboom.
Indien de medewerker over basisschool De Disselboom publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de school.

Sancties en gevolgen voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen
Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;
Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Indien het handelen van de leerling als ‘pesten’ kan worden beoordeeld, treedt het pestprotocol in werking. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders/verzorgers  toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school.
Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door basisschool De Disselboom aangifte bij de politie worden gedaan.